مهارت های ارتباطی محیط کار- بخش اول

مهارت های ارتباطی محیط کار- بخش اول

مهارت های ارتباطی محیط کار- بخش اول   در این ویدئو آموزشی در رابطه با محیط های کاری و مسائل و مشکلاتی که در آن پیش می آید کمی صحبت کرده ام .  آیا صرف داشتن دانش و تخصص در محیط های کاری می توانیم به کار خود ادامه دهیم ؟  آیا شده…
gettimeofday

gettimeofday

gettimeofday تابع ()gettimeofday ، مقدار زمان در حال حاضر سیستم را به ما برمی گرداند . این مقدار برگشتی از دو مقدار integer تشکیل شده است که شامل ثانیه ها از اول ژانویه سال ۱۹۷۰ و مقدار میکروثانیه  می باشد .  در این مقاله برنامه ای با زبا…
ارزش های زندگی من چیست ؟