Hadoop-02

Hadoop-02 مفهوم Hadoop از کجا پیدا شد  و به چه منظوری از آن استفاده میشود برای آشنایی با مفهوم Hadoop ابتدا نیاز داریم تا مفهوم کلان داده یا Big Data را بررسی کنیم Big data چیست برای توضیح این مفهوم ابتدا به این موضوعات می پردازیم که در…

هدوپ

هدوپ مقاله ای در خصوص مفهوم هدوپ و اینکه چه زمانی و برای چه منظوری از این مفهوم استفاده میشود بنا بر نیازمندیهای داده های کلان و اینکه  هدوپ پاسخی به این نیاز می باشد متوجه میشویم که  هدوپ از یک ساختار توزیع پذیر برای ذخیره داده ها بگونه قاب…