در این بخش دوره های آموزشی مربوط به سیستم عامل لینوکس شامل دوره های بین المللی آن مانند دوره

LPIC-1

LPIC-2

LPIC-3

دوره های مربوط به امنیت

دوره های مربوط به مانیتورینگ

دوره های مربوط به خودکارسازی کل پردازشهای سیستم عامل

مطرح خواهد شد